O mně Aktuálně Syrinx Linha Singers Odkazy Ke stažení
MgA. Magdalena Bílková Tůmová
Web design by: PB
Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STANOVY ČL. I. Úvodní ustanovení Název: KRUH  PŘÁTEL  UMĚNÍ  EVANGELISTY  SV. MARKA (KPU) Sídlo: Zámecká 192, 503 21 STĚŽERY ČL. II.  Cíl činnosti sdružení KPU  Uprostřed problémů, zklamání a nadějí, dezercí a návratů zpět, jaké současná doba zná, patří Kruh přátel umění (zkráceně KPU) evangelisty sv. Marka k těm občanským sdružením, která pečují o duchovní, historický a umělecký odkaz minulosti českého národa v rámci farnosti Pražské předměstí, jež je ustavena v Hradci Králové. Středem zájmu KPU je oprava varhan v kostele sv. Marka ve Stěžerách, údržba interiéru a exteriéru v okolí kostela sv. Marka, u Památníku sv. Marka z r. 1908, u sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Panny Marie, sv. Václava z r. 1887, sv. Jána z r. 1864, sv. Trojice z r. 1863 a dalších kulturních objektů v obci i blízkém okolí obce Stěžery. Dlouhodobou vizí KPU je dobrovolná pomoc členů KPU v programu obnovy vesnice a v budoucích letech navrhnout Stěžery do projektu soutěže „Vesnice roku….“.  Globálnějším cílem pak je, spolupodílet se tak na Strategickém plánu kulturního rozvoje města Hradce Králové, zvyšovat kvalitu života v předměstí tohoto krásného města, a tím také ovlivňovat harmonický rozvoj Stěžer a okolí v oblasti nejen kulturního a životního prostředí, ale následně i v sociální a ekonomické sféře budoucích generací obce Stěžery. ČL. III.  Členství v KPU Členem KPU mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za člena rozhoduje výbor KPU. Členství v KPU vzniká přijetím za člena. Členství v KPU zaniká: a) vystoupením člena písemným oznámením,                                                  b) úmrtím člena,                                                  c) zánikem právnické osoby – KPU,                                                  d) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady. ČL. IV. Práva a povinnosti členů KPU 1. Člen KPU má právo zejména: podílet se na činnosti KPU, volit do orgánů sdružení KPU, být volen do orgánů sdružení KPU, obracet se na orgány sdružení KPU s podněty a stížnostmi. 2. Člen KPU má povinnosti zejména: dodržovat stanovy, podílet se na činnosti sdružení KPU, platit členské příspěvky KPU. ČL. V. Orgány sdružení KPU 1. Valná hromada KPU 2. Výbor KPU ČL. VI.  Valná hromada KPU 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení KPU. 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení KPU. 3. Valná hromada KPU zejména: a) rozhoduje o změnách stanov,                                                        b) volí členy výboru,                                                        c) rozhoduje o zániku členství,                                                        d) rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém                                                                  vypořádání. ČL. VII. Výbor KPU 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení KPU, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 2. Výbor KPU zejména: a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,                                              b) koordinuje činnost sdružení,                                              c) svolává valnou hromadu,                                              d) rozhoduje o přijetí za člena.     3.  Předseda a místopředseda jednají jménem sdružení KPU, a to každý samostatně. ČL. VIII. Zásady hospodaření KPU Sdružení KPU hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku KPU jsou zejména: a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, b) výnosy z majetku, c) benefiční kulturní akce, d) členské příspěvky, e) formy grantů a dotací institucí ČR a EU. Za hospodaření sdružení KPU odpovídá výbor KPU. ČL. IX. Zánik KPU Sdružení KPU zaniká: a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. Zaniká-li sdružení KPU dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada KPU o způsobu majetkového vypořádání. ČL. X.  Závěrečná ustanovení Stanovy KPU nabývají účinnosti dnem registrace. KPU evang. sv. Marka zaregistrováno dne: 16.8.2006 Číslo účtu : 210 471 601 / 0300 – Poštovní spořitelna Hradec Králové Motto: “Politici vlastní přítomnost, ale staletí patří umění.” ALBERT   SCHWEITZER Důvodová zpráva: MINULOST Jako občané České republiky jsme povinni úctou k dokonalé řemeslné a umělecké práci našich předků, kteří vybudovali neopakovatelná kulturně historická díla nejen v Královéhradeckém kraji, ale v celé České republice. Obec Stěžery, ( v roce 2006 slavila  777 let od první písemné zmínky o jejím osídlení ) je vzdálena od hranic  Hradce Králové 1 km a „střeží“ cestu do Nového Bydžova. Legendy vyprávějí o dávných rodech hlídačů stezek tzv. „Stezarů“ stíhajících vetřelce a lapky na důležitých obchodních křižovatkách. V roce 1229 koupili Stěžery mniši Opatovického kláštera od krále Přemysla Otakara I. V roce 1551 koupil obec jihočeský zeman, rytíř Šťastný Pravětický z Pravětic, který zde vybudoval zámeček. Dodnes je na něm zachován erb se znakem Pravětických – šípem. V 19. století byl vybudován nákladem hraběte Harracha, posledního majitele Stěžer, kostel zasvěcený sv. Markovi, který se stal dominantou obce. Pozoruhodností Stěžer jsou krásné historické sochy, kříže, erby, pomníky a památné lípy. PŘÍTOMNOST V současné době se podařilo naplnit pilotní projekty Kruhu přátel umění ev. sv. Marka ve Stěžerách pomocí již jedenácti benefičních koncertů, které byly pořádány ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA, institucí Ministerstva kultury. Finanční podpora kulturního odboru Královéhradeckého kraje, obecního zastupitelstva obce Stěžery, umění mnoha umělců, kteří si nenárokovali honoráře, sponzorů z řad místních podnikatelů umožnila opravit historické varhany kostela sv. Marka, vymalovat kostel sv. Marka a zrenovovat sochu sv. Marka, stojící na kraji obce u hřiště. Dalším cílem KPU je navrácení zvonů na věž kostela sv. Marka, které byly zrekvírovány za 1.světové války. Kom pletní instalace zvonů, včetně montáže a 20% DPH bude stát 882.873,-Kč - nabídka firmy www.zvonyperner.cz. Je to velký úkol, který se bez Boží a Vaší (občanské) pomoci neobejde. BUDOUCNOST Vyústění dálnice z Prahy, které bude nedaleko hranic obce Stěžery, povede k podnikatelskému rozvoji v okolí, k nové bytové výstavbě a tím také k rozvoji obce Stěžery. Mladá generace v obci sice není početná, ale vzhledem k její budoucnosti je nepřípustné, zatajovat jí, že duchovní a umělecká kultura široce působí na psychickou kondici moderního člověka, který dnes stojí před hlubokou krizí lidstva, kdy je už zřejmé, že se všechno nedá měřit ziskem, penězi, úspěchem a soutěží. Proti antikultuře, která nabízí drogy, promiskuitu a zvrácenosti vedoucí ke kriminalitě, je třeba stavět hráz plnou krásy. Jen tak lze pomoci lidem, kteří mnohdy bolestně hledají alternativu pro třetí tisíciletí. Ona tady je. Je v hodnotách, které nám předali naši předkové, jen je třeba se trochu rozhlédnout. Historie Stěžer je jednou z mnoha pevných hrází, jen je třeba v ní vyspravit vydrolené zdivo a toto bohatství nabídnout svým občanům a lidem přicházejícím z blízka i daleka. Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka, o.s. obdržel v roce 2006 finanční dar ve výši 20.000,- Kč a v roce 2007 od obce Stěžery finanční dar ve výši 20.000,-Kč na opravu varhan v kostele sv. Marka ve Stěžerách.
Kontakty